پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • اساتید
  • پژوهش
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

دفتر توسعه آموزش(EDO)

تقویم آموزشی
برنامه اساتید دانشکده
جلسات بین گروهی دانشکده


دکتر محمدتقی جغتایی
دکتر علی شهبازی


دکتر علی صمدی کوچکسرائی
دکتر پیمان بروکی میلان
دکتر مظاهر قلی پور
دکتر افضل کریمی


دکتر زهرا مجد جباری
دکتر رویا قدس
دکتر جعفر کیانی


دکتر بیتا مهروی
دکتر خدیجه اشتری
دکتر مهدی کریمی


آقای دکتر علی صمدی کوچکسرائی


آقای دکتر افضل کریمی


خانم دکتر زهرا مجد جباری


خانم دکتر رویا قدس
آقای دکتر جعفر کیانی


 

__اطلاعیه سخنرانی سرکار خانم دکتر طاهره جواهری،__

دکترای ژنتیکِ سرطان، دانشگاه تکنیکال مونیخ، آلمان، پست دکترا در موسسه سرطانشناسی لودویگ بولتزمن وین، پست دکترا در بیمارستان سرطان کودکان دانشگاه علوم پزشکی وین. عنوان سخنرانی: 

Modeling Of Ewing Sarcoma in Mice and Metastasis Insights
با همکاری دانشکده فناوری های نوین پزشکی و مرکز تحقیقات آسیب شناسی سرطان دانشگاه
با اعطای گواهی شرکت در دوره از مرکز مطالعات و توسعه آموزش
لینک ثبت نام رایگان: http://workshops.iums.ac.ir/index.php?sid=3
ادامه...