دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • اساتید
 • پژوهش
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی

دفتر توسعه آموزش(EDO)

تقویم آموزشی
برنامه اساتید دانشکده
جلسات بین گروهی دانشکده


دکتر محمدتقی جغتایی
دکتر علی شهبازی


دکتر علی صمدی کوچکسرائی
دکتر پیمان بروکی میلان
دکتر مظاهر قلی پور
دکتر افضل کریمی


دکتر زهرا مجد جباری
دکتر رویا قدس
دکتر جعفر کیانی


دکتر بیتا مهروی
دکتر خدیجه اشتری
دکتر مهدی کریمی


آقای دکتر علی صمدی کوچکسرائی


آقای دکتر افضل کریمی


خانم دکتر زهرا مجد جباری


خانم دکتر رویا قدس
آقای دکتر جعفر کیانی

 • فرارسیدن ماه محرم تسلیت باد
 • آزمایشگاه نانو
 • انستیتو بازساختی پزشکی دانشکده
 • انستیتو بازساختی پزشکی دانشکده
 • آزمایشگاه نانو
 • iums
 • ورودی دانشکده
 • iums
img_yw_news
سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

مصاحبه با دکتر بیتا مهروی دبیر علمی مدرسه تابستانی از ایده تا اختراع

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

بازدید بورد تخصصی از گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی مرکز سلولهای بنیادی و پزشکی باز ساختی

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

کارگاه کارآفرینی وخلق ارزش ویژه دانشجویان (اجباری)

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷

جشن روز استاد دانشکده

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

بازدید از انستیتو پزشکی بازساختی و اتاق تمیز واقع در بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری

..

ادامه...