دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۸ | 

معرفی دفتر توسعه ی آموزش (EDO)

دفتر توسعه­ ی آموزش (EDO) دانشکده فناوریهای نوین پزشکی در راستای اهداف  EDCدانشگاه از سال 1392 شروع به کار نموده است و در جهت ارتقاء کمی و کیفی آموزش در سطح دانشکده فعالیت می نماید. این دفتر به منزله یک بازوی اجرایی و مشورتی در جهت ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی برای معاونت محترم آموزشی دانشکده فناوریهای نوین پزشکیانجام وظیفه می­نماید.

رسالت
رسالت دفتر توسعه هماهنگی، فراهم نمودن بستر اجرایی و نیل به اهداف ارتقاء آموزش با استفاده از امکانات و ظرفیت های بالقوه خود و با توجه به شناخت نیازهای حرفه ای جامعه هدف، در جهت تحقق اهداف در حیطه های برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی، پژوهش در آموزش، توانمند سازی اعضای هیئت علمی، مدیریت و رهبری آموزشی در راستای رسالت مرکز توسعه و مطالعات و چارچوب آئین نامه وزارتی فعالیت می کند.

اهداف

  • ارتقای کیفیت آموزش در دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

  • ارتقای کیفیت و کمیت ارزشیابی های آموزشی دانشکدهفناوریهای نوین پزشکی

  • ایجاد انگیزه در اساتید و دانشجویان در حیطه آموزش

  • توسعه برنامه ریزی های آموزشی

  • ایجاد مشارکت اعضای هیات علمی در حیطه آموزش

بستر سازی جهت  ایجاد تغییرات در برنامه ریزی و شیوه های آموزشی
 

 شرح وظایف

1     همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی

2      همکاری در زمینه ارزشـیابی اعـضای هیـات علمـی و فراینـدهای آمـوزش در دانشکده

3       ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

4      اجـرای روش هـای نـوین آموزشـی و ارزشیابی گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده

5      ارائه مشاوره در زمینه ی اجرای طرح های پژوهش در آموزش


دفعات مشاهده: 179 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر