دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • اساتید
  • پژوهش
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

دفتر توسعه آموزش(EDO)

تقویم آموزشی
برنامه اساتید دانشکده
جلسات بین گروهی دانشکده


دکتر محمدتقی جغتایی
دکتر علی شهبازی


دکتر علی صمدی کوچکسرائی
دکتر پیمان بروکی میلان
دکتر مظاهر قلی پور
دکتر افضل کریمی


دکتر زهرا مجد جباری
دکتر رویا قدس
دکتر جعفر کیانی


دکتر بیتا مهروی
دکتر خدیجه اشتری
دکتر مهدی کریمی


آقای دکتر علی صمدی کوچکسرائی


آقای دکتر افضل کریمی


خانم دکتر زهرا مجد جباری


خانم دکتر رویا قدس
آقای دکتر جعفر کیانی

معرفی افرادآقای دکتر محمدتقی جغتائی
رئیس
دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
mt.joghataeiyahoo.com

خانم دکتر بیتا مهروی
معاون
آموزشی

آقای دکتر سیدکاظم موسوی زاده
معاون
پژوهشی
mousavikiums.ac.ir

خانم دکتر حنان حمدی
سرپرست
دانشجویی و فرهنگی
hamdi.hkar.iums.ac.ir

خانم دکتر زهرا مجد جباری
مدیر گروه
گروه پزشکی مولکولی
zahra.madjdyahoo.com
خانم دکتر بیتا مهروی
مدیر گروه
گروه نانو فناوری پزشکی
bmehraviyahoo.com
خانم دکتر خدیجه اشتری
عضو هیئت علمی
گروه نانو فناوری پزشکی
آقای دکتر جعفر کیانی
عضو هیئت علمی
گروه پزشکی مولکولی
ja.kianigmail.com
آقای دکتر علی شهبازی
عضو هیئت علمی
گروه علوم اعصاب
خانم دکتر رویا قدس
عضو هیئت علمی
گروه پزشکی مولکولی
آقای دکتر پیمان بروکی میلان
عضو هیئت علمی
گروه مهندسی بافت
آقای دکتر مهدی کریمی
عضو هیئت علمی
گروه نانو فناوری پزشکی
m_karimy2006yahoo.com

خانم فرزانه نادری
رئیس
امور مالی
آقای محسن اسماعیلی پور
رئیس
امور اداری
esmaeiulipour.mkar.iums.ac.ir
آقای محمدرضا نادری
حسابدار
اداره حسابداری
razanaderi57yahoo.com
خانم مریم خوشبین زاد
مسئول دفتر
دفتر ریاست دانشکده
mkhoshbin62gmail.com
آقای محمدحسن آقا شیری
حسابدار
اداره حسابداری
ha_agha11yahoo.com
خانم رویا ایلکا
کارشناس مسئول
آزمایشگاه نانو
miri.skar.iums.ac.ir