دانشکده فناوری های نوین پزشکی

آقای محسن اسماعیلی پور
پست الکترونیکesmaeiulipour.mkar.iums.ac.ir
رشته تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت دولتی
پست سازمانیرئیس
محل خدمتامور اداری
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]