دانشکده فناوری های نوین پزشکی

آقای محمدرضا نادری
پست الکترونیکrazanaderi57yahoo.com
شماره تلفن86704888
رشته تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت دولتی
پست سازمانیحسابدار
محل خدمتاداره حسابداری
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]