دانشکده فناوری های نوین پزشکی

خانم دکتر بیتا مهروی
رشته تحصیلینانو فناوری پزشکی
پست سازمانیمعاون
محل خدمت آموزشی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۳/۲

[ برگشت به فهرست افراد ]