دانشکده فناوری های نوین پزشکی

آقای محمدحسن آقا شیری
پست الکترونیکha_agha11yahoo.com
شماره تلفن86704040
رشته تحصیلیحسابداری
پست سازمانیحسابدار
محل خدمتاداره حسابداری
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]