دانشکده فناوری های نوین پزشکی

آقای دکتر سیدکاظم موسوی زاده
پست الکترونیکmousavikiums.ac.ir
شماره تلفن86704653
رشته تحصیلیفارماکولوژی
پست سازمانیمعاون
محل خدمتپژوهشی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]