دانشکده فناوری های نوین پزشکی

خانم دکتر حنان حمدی
پست الکترونیکhamdi.hkar.iums.ac.ir
شماره تلفن86704829
رشته تحصیلیداروسازی
پست سازمانیسرپرست
محل خدمتدانشجویی و فرهنگی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۱۶

[ برگشت به فهرست افراد ]