دانشکده فناوری های نوین پزشکی

خانم فرزانه نادری
شماره تلفن86704607
رشته تحصیلیحسابداری
پست سازمانیرئیس
محل خدمتامور مالی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]