دانشکده فناوری های نوین پزشکی

خانم دکتر بیتا مهروی
پست الکترونیکbmehraviyahoo.com
شماره تلفن86704834
رشته تحصیلینانو فناوری پزشکی
پست سازمانیمدیر گروه
محل خدمتگروه نانو فناوری پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]