دانشکده فناوری های نوین پزشکی

خانم دکتر خدیجه اشتری
شماره تلفن86704834
رشته تحصیلینانو تکنولوژی پزشکی
پست سازمانیعضو هیئت علمی
محل خدمتگروه نانو فناوری پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]