دانشکده فناوری های نوین پزشکی

آقای دکتر جعفر کیانی
پست الکترونیکja.kianigmail.com
شماره تلفن86704836
رشته تحصیلیژنتیک مولکولی
پست سازمانیعضو هیئت علمی
محل خدمت گروه پزشکی مولکولی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۶/۴

[ برگشت به فهرست افراد ]