دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی افرادآقای دکتر محمدتقی جغتائی
رئیس
دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
mt.joghataeiyahoo.com

خانم دکتر بیتا مهروی
معاون
آموزشی

آقای دکتر سیدکاظم موسوی زاده
معاون
پژوهشی
mousavikiums.ac.ir

خانم دکتر حنان حمدی
سرپرست
دانشجویی و فرهنگی
hamdi.hkar.iums.ac.ir

خانم دکتر زهرا مجد جباری
مدیر گروه
گروه پزشکی مولکولی
zahra.madjdyahoo.com
خانم دکتر بیتا مهروی
مدیر گروه
گروه نانو فناوری پزشکی
bmehraviyahoo.com
خانم دکتر خدیجه اشتری
عضو هیئت علمی
گروه نانو فناوری پزشکی
آقای دکتر جعفر کیانی
عضو هیئت علمی
گروه پزشکی مولکولی
ja.kianigmail.com
آقای دکتر علی شهبازی
عضو هیئت علمی
گروه علوم اعصاب
خانم دکتر رویا قدس
عضو هیئت علمی
گروه پزشکی مولکولی
آقای دکتر پیمان بروکی میلان
عضو هیئت علمی
گروه مهندسی بافت
آقای دکتر مهدی کریمی
عضو هیئت علمی
گروه نانو فناوری پزشکی
m_karimy2006yahoo.com

خانم فرزانه نادری
رئیس
امور مالی
آقای محسن اسماعیلی پور
رئیس
امور اداری
esmaeiulipour.mkar.iums.ac.ir
آقای محمدرضا نادری
حسابدار
اداره حسابداری
razanaderi57yahoo.com
خانم مریم خوشبین زاد
مسئول دفتر
دفتر ریاست دانشکده
mkhoshbin62gmail.com
آقای محمدحسن آقا شیری
حسابدار
اداره حسابداری
ha_agha11yahoo.com
خانم رحیمی زاده
کارشناس مسئول
آزمایشگاه نانو