دانشکده فناوری های نوین پزشکی- کارکنان
کارشناس مسئول آزمایشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/2 | 
کارشناس آزمایشگاه : سرکار خانم شیرین مسعودیان
شماره تماس : 86704787
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=36.31706.52362.fa
برگشت به اصل مطلب