دانشکده فناوری های نوین پزشکی- کارکنان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/27 | 
دکتر پیمان بروکی میلان
دکتر  مظاهر قلی پور
دکتر ناصر امینی
خانم بهاره درخشان مهر

سیده لنا محبی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=36.35827.63035.fa
برگشت به اصل مطلب